ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ມິເນໂຣນ ມາຍນິ່ງ ຈໍາກັດ

450397e113-gol81

a34d14d55a-831715


ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ມິເນີໂຣນ ມາຍນິງ ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ເປັນບໍລິສັດສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

ທີ່ຕ້ອງການຮ່ວມ ມືກັບລັດໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂຄງການບໍ່ແຮ່ພາຍໃນປະເທດ ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານທີ່ຄໍານຶງເຖິງການຕະຫຼາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນການນໍາເຂົ້າແຮ່ທາດ ຫຼື ໂລຫະມີຄ່າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອປ່ຽນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທີ່ ຄົ້ນພົບມາເປັນລາຍໄດ້ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປ.


ສຶກສາສໍາຫຼວດເພື່ອປ່ຽນຊັບພະຍາກອນເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະເທດ


- ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີມສໍາຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ລັດ, ນັກລົງທຶນ ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃນໂຄງການໂຕຈິງ - ຄົ້ນຫາ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດຄຸນນະພາບປະເພດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທອງແດງ, ຄໍາ, ແຮ່ເງິນ, ອັນຍະມະນີ, ເຫຼັກ, ກົວ, ສັງກະສີ, ຢິຟ ແລະ ຖ່ານຫີນ ທີ່ຢູ່ໃນພື້ນດີນ.

Phongsavanh Group

Social Links