ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ

2512a9b9c4-logo-sitthi-logistics-flat

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ມາແຕ່ປີ 2008 ໂດຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ, ຕໍ່ມາໃນປີ 2013 ໄດ້ແຍກຕົວມາດໍາເນີນທຸລະກິດ ອິດສະຫລະ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອກຸ່ມ ພົງສະຫວັນ ນອກເຫນືອຈາກທີ່ເຄີຍສົ່ງສະເພາະນ້ໍາມັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ປີໂຕຣລ້ຽມຂອງ ປີໂຕຣເທຣດ ພຽງຢ່າງດຽວ ດ້ວຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບຂົນສົ່ງ ຫຼື ໂລຈິສຕິກຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄອບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຕະຫຼອດເຖິງການຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ ໃນການຂັບເຄື່ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ແນໃສ່ຍົກລະດັບ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.


ຂົນສົ່ງວ່ອງໄວ ເອົາໃຈໃສ່ບໍລິການ ຣັກສາມາດຕະຖານ ພັດທະນາງານຢ່າງຢັ້ງຢືນ

  • ລົດບັນທຸກນ້ໍາມັນພາຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ 80 ຄັນ
  • ລົດບັນທຸກນ້ໍາມັນລະຫວ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 110 ຄັນ.
  • ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ 98 ຄັນ.

5310521839-shutterstock25848550


Phongsavanh Group

Social Links