ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຄ້າໄມ້ ຈໍາກັດ

5616a27aef-shutterstock152801015

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຄ້າໄມ້ ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1977, ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກໄມ້ ລາຍໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າປະເພດໄມ້ ທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ເຟີນິເຈີ ດ້ວຍວັດສະດຸຄຸນນະພາບ ຈາກທໍາມະຊາດ.

ເຖິງວ່າ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຄ້າ ໄມ້ ຈໍາກັດ ໄດ້ປິດ ກິດຈະການໄປແລ້ວ ແຕ່ປີ 2008 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງການສົ່ງເສີມການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບມາມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສວຍງາມ, ແຕ່ນັບວ່າ ເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸລະກິດໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນທີ່ນໍາມາສູ່ການຂະຫຍາຍກິດຈະການ, ຫຼາຍທຸລະກິດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍທຸລະກິດໃນເຄືອ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ, ຄືນປ່າໄມ້ ສູ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວຕະຫຼອດໄປ.

Phongsavanh Group

Social Links