ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ

f8c9d6a17f-phongsavanh-bank-logo


ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ປະກອບກິດຈະການ ທະນາຄານທຸລະກິດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 27 ກຸມພາ 2007 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລວມກັບເງິນວາງປະກັນໄວ້ທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກ 2.5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ເປີດໃຫ້ການບໍລິການ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2007 ແລະ ໃນປີ 2008 ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ເປັນ 19.99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທະນາຄານແຫ່ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ນັບແຕ່ຊາວໄຮ່ນາ, ຊາວບ້ານທົ່ວໄປ, ນັກທຸລະກິດນ້ອຍ ຈົນເຖິງນັກທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່ ທີ່ຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແກ່ສັງຄົມລາວກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດທາງການເງິນຜ່ານ ລະບົບຂອງທະນາຄານ ອັນນໍາໄປສູ່ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ, ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໃນປະເທດໃຫ້ເຕີບໂຕ ແລະ ຊ່ວຍດຶງດູດ ໃຫ້ນັກລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຮ່ວມລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ.


ເວັບໄຊ: www.phongsavanhbank.com

Phongsavanh Group

Social Links