ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ

e528fd396a-petrotrade


ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ປີໂຕຣເທຣດ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ, ຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການນ້ໍາມັນ ຄຸນນະພາບໃນລາຄາທີ່ເປັນທໍາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງທຸກພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກ, ໂດຍກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2008 ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ລົງທຶນໂດຍຄົນລາວ 100% ດ້ວຍທຶນ ຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນ 28.8 ຕື້ກີບ, ຕໍ່ມາ ໄດ້ເພີ່ມທຶນຂຶ້ນເປັນ 350 ຕື້ກີບ ຫຼື 45 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2013 ແລະ ຈົດທະບຽນ ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2014 ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2014 ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ ມະຫາຊົນທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມເປັນເຈົ້າຂອງ ກິດຈະການນ້ໍາມັນ ເພື່ອຮ່ວມສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າແກ່ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ. ປີໂຕຣເທຣດ ບໍ່ພຽງເປັນຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການ ນ້ໍາມັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣເຄມີ ຢ່າງຄົບວົງຈອນ ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ນໍາທຸລະກິດດ້ານ ພະລັງງານທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປັບປ່ຽນກົນລະຍຸດ ແລະ ພັດທະນາ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກະແສການປ່ຽນແປງທາງທຸລະກິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຕະຫຼາດນ້ໍາມັນ ຊຶ່ງຫນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາ ທີ່ພາກພູມໃຈ ຄື ການກໍ່ສ້າງສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນແບບນ໊ອກດາວ ຊື່ງມີຈຸດເດັ່ນໃນການນໍາຊິ້ນສ່ວນໂລຫະມາປະກອບເປັນໂຄງສ້າງຫຼັກ ໃນການກໍ່ສ້າງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍສະຖານີໄປຍັງທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ ໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

2f7af99932-9983

89c7f7da70-ig671

ເວັບໄຊ: www.petrotradelaos.com

Phongsavanh Group

Social Links