ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ

b36b89971d-apa

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ ຈຳກັດ ຫຼື ເອ.ພີ.ເອ ປະກັນໄພ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 2015 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 32 ຕື້ກີບ, ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ຖືຮຸ້ນໂດຍຄົນລາວ 100% ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະກັນໄພຢ່າງຮອບດ້ານເຊັ່ນ: ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ແລະ ປະກັນໄພຊີວິດ (ປະກັນໄພອັກຄິໄຟ ແລະ ສັບສິນ, ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພສະສົມທຶນ )

c34fac7e08-img1179-2

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດເກີດຂຶ້ນຈາກການເລັງເຫັນໂອກາດ ໃນການພັດທະນາທຸລະກິດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະກັນໄພພາຍໃນປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະເທດ ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ໂດຍພາຍໃຕ້ວິໄສທັດ "ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາປະກັນໄພ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ ທີ່ດີກວ່າແກ່ທຸກໆຄົນ" ແລະ ພາລະກິດ "ກາຍເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງປະເທດ, ໂດຍການສະຫນອງການສຶກສາ, ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຊື້, ສ້າງສັນນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນສາຍທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອກາຍເປັນບໍລິສັດຜູ້ນໍາທີ່ຢູ່ເຫນືອລະດັບ".

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດ ທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ໂດຍມີທີມງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ລວມເຖິງການບໍລິຫານງານໂດຍຍຶດຫຼັກ ຄື: ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມພາກພຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.


APA ຄຽງຂ້າງເພື່ອເບິ່ງແຍງທ່ານ

  • ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂດຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການປະກັນໄພ.
  • ເລືອກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຫມາະສົມໃນການບໍລິຫານຈັດການ ເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນງານເກີດປະສິດທິພາບ Providing consultancyສູງສຸດ.
  • ມຸ່ງສ້າງຄວາມພໍໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແກ່ລູກຄ້າ ໃນດ້ານການປະກັນໄພ.

Phongsavanh Group

Social Links